Pinjaman perumahan

  • by Nazli Bangihomes (REN 52998)
  • Kewangan
  • 1

Pinjaman perumahan adalah sejenis pinjaman gadaijanji atau mortgage. Pinjaman jenis ini digunakan peminjam untuk membeli atau menyelenggara rumah atau lain-lain bentuk harta tanah. Melalui gadai janji ini pembeli bersetuju untuk membayar balik mengikut jadual pembayaran yang ditetapkan dan hartanah yang diurusniaga akan jadi cagaran bagi pinjaman yang diberikan.

Dengan adanya pinjaman gadaijanji, individu atau perniagaan boleh membeli hartanah dan membayarnya secara ansuran dalam tempoh beberapa tahun yang ditentukan, ditambah dengan faedah, sehingga mereka habis bayar nilai pinjaman. Ia merupakan satu instrument kewangan yang penting kerana tidak ramai pembeli hartanah memiliki tunai untuk membayar harga hartanah yang mereka beli sekaligus.

Gadai janji juga dikenali sebagai “gadai janji ke atas harta benda” atau “tuntutan ke atas harta benda.” Sekiranya peminjam gagal membayar gadai janji seperti yang dijanjikan, pemberi pinjaman boleh menuntut, mengambil alih dan menjual harta tanah yang disebut dalam gadai janji itu.

Pendek kata, seperti yang telah disebut di atas, dalam pinjaman perumahan atau gadai janji perumahan, pembeli rumah sebenarnya mencagarkan rumah yang mereka beli kepada bank yang memberi pinjam. Bank itu mempunyai asas tuntutan ke atas rumah tersebut dan jika pembeli gagal melunaskan gadai janjinya, ia boleh menyita rumah, menghalau penghuninya dan membuat lelongan untuk dijadikan bayaran hutang gadai janji yang gagal dilunaskan.

Antara elemen utama dalam sesuatu gagal janji adalah tempoh bayaran balik. Gadaijanji dianggap sebagai sejenis pinjaman jangkapanjang. Walaupun begitu peminjam mempunyai pilihan untuk menentukan tempoh itu kerana ia berkait rapat dengan kemampuannya.

Kalau mampu menanggung bayaran bulanan yang tinggi maka tempoh bayaran balik boleh dipendekkan dan dengan itu jumlah faedah juga akan kurang. Jika kurang mampu, maka peminjam boleh memilih untuk memanjangkan tempoh itu. Di Malaysia bank-bank biasanya menawarkan tempoh gadaijanji sehingga 35 tahun atau sehingga umur peminjam 70 tahun – yang mana dulu.

Pada dasarnya ada 2 jenis gadaijanji iaitu kadar tetap (fixed) dan kadar berubah (flexi). Kadar yang dimaksudkan adalah kadar faedah.

Gadai janji kadar tetap bermaksud kadar faedah yang dikenakan tetap sepanjang tempoh pembayaran balik. Oleh kerana itu pembayaran ansuran bulanannya juga sentiasa tetap sepanjang tempoh berkenaan. Pembeli tidak perlu fikir tentang turun naik kadar faedah di sepanjang tempoh gadai janjinya.

Gadaijanji kadar berubah pula bermaksud gadaijanji yang kadarnya faedah dicaj mengikut kadar faedah semasa. Walaupun begitu pada peringkat awal pinjaman, kadar tetap yang lebih rendah dari kadar semasa biasanya diberi untuk tempoh tertentu sebelum aplikasi kadar berubah itu dilaksanakan.

Ciri inilah yang selalunya mempengaruhi pembeli untuk memilih gadai janji jenis itu.

Apabila tempoh kadar tetap yang rendah itu tamat, maka jumlah ansuran bulanan akan mula dicaj bersama kadar faedah semasa. Jika kadar faedah semasa naik, maka bayaran bulanan semasanya juga akan naik. Kalau kadar faedahnya turun maka bayaran bulanannya juga akan turun. Pembeli yang mengambil gadai janji kadar berubah akan peka kepada kadar faedah semasa di sepanjang tempoh gadai janjinya.

Jadi di antara 2 jenis gadaijanji itu yang manakah lebih baik? Sebenarnya perbezaannya tak begitu ketara kerana bank telah mengambilkira semua faktor yang terlibat dan yang pasti matlamat keuntungan mereka bagi kedua-dua jenis gadaijanji itu pun lebih kurang saja.

Sebab itulah gadaijanji kadar berubah didatangkan dengan mekanisme yang dipanggil kadar siling. Kadar siling ini menyatakan kadar faedah tertinggi yang boleh dikenakan ke atas gadai janji kadar berubah. Bank tidak boleh mengenakan kadar faedah lebih tinggi dari kadar siling yang ditetapkan walaupun kadar faedah semasa melebihi kadar itu.

Kadar siling itu juga terpakai ke atas jumlah keseluruhan faedah yang boleh dikenakan ke atas keseluruhan jumlah pinjaman. Pendek kata, mekanisme kadar siling ini sebenarnya sedikit sebanyak telah menetapkan kadar maksima yang mungkin terpaksa ditanggung oleh pembeli atau peminjam jika berlaku kenaikan kadar faedah melampau di masa akan datang.

Selain 2 jenis gadaijanji di atas, penilaian bank juga memainkan peranan dalam soal kadar faedah. Bank boleh mengenakan kadar yang berbeza di antara pelanggan bergantung kepada penilaian kredit masing-masing. Bank diberi ruang untuk melaksanakan aplikasi itu tetapi mereka perlu mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia.

Maka, secara ringkasnya pinjaman gadaijanji adalah,

  • pinjaman yang digunakan untuk membeli atau menyelenggara rumah atau hartanah
  • pinjaman yang menjadikan rumah atau hartanah yang dibeli sebagai cagaran
  • sejenis pinjaman jangkapanjang di mana peminjam boleh menetapkan tempoh pinjaman bergantung kepada kemampuannya sendiri atau tertakluk syarat kelayakan yang ditetapkan oleh pemberi pinjam.
  • Pinjaman yang mana peminjam boleh memilih gadai janji yang berkadar faedah tetap atau gadai janji berkadar faedah berubah.
  • Pinjaman yang mana pemberi pinjam dibenarkan membuat penilaian kredit secara individu bagi penetapan kadar faedah dan sebagainya selaras dengan garis panduan yang ditetapkan oleh Bank

Kredit: Imej Mikhail Nilov

Join The Discussion

Compare listings

Compare